תקנון ההגרלה

תכנית הגרלה (להלן: "תקנון")

מבצע "סעידה מטיסה אתכם לתאילנד"


ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "ההיתר הכללי")

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על המבצע שייקרא "סעידה מטיסה אתכם לתאילנד".

1. כללי
הגרלת "סעידה מטיסה אתכם לתאילנד" (להלן: "ההגרלה"), מנוהלת על ידי חברת שנ פרס בע"מ ( להלן: "החברה" או "עורכת ההגרלה").

2. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון זה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם הצדק הדברים או הקשרם יחייב אחרת:
"זוכה" – משתתף, שפרטיו עלו בגורל בהגרלה, שתיערך כאמור בסעיף 5 לתקנון זה
ואשר עומד בכל הוראות תקנון זה.
"הטריטוריה" – מדינת ישראל.
"כתב הזכייה" – מסמך ובו הכרזתו של משתתף בהגרלה כזוכה בפרס.
"המפקח" – המפקח על המבצע, כמשמעותו בהיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977, יהיה עו"ד (רו"ח) זאב רויץ'
ממשרד אורן, רויץ' ושות' – עורכי דין, מרח' גרשון שץ 4, ת"א, בכפוף להוראות ההיתר הכללי.
"משרדי החברה" – משרדי החברה אשר מצויים ברחוב שד ירושלים 220 חולון.
"משתתף" – אדם או תאגיד שביצעו פעולה מזכה בתקופת המבצע, אשר נתקבלה
ואושרה בצורה ברורה ותקינה על ידי החברה ו/או מי מטעמה, ואשר נקלטו
במאגר המשתתפים במבצע, וכל זאת בכפוף לתנאי תקנון זה.
"פעולה מזכה" – רכישה במסעדת "סעידה בפארק" בעיר חולון , בסכום של 100 ש"ח מאת החברה ו/או מפיציה ו/או מי מטעמה, במהלך תקופת המבצע וכן רישום מלא בנקודת המכירה במהלך תקופת הרישום.
"הפרס" – זוג כרטיסי טיסה לתאילנד (להלן: "הטרקטורון ") .
"רישום השתתפות" – רישום פרטים, בטופס השתתפות בהגרלה אשר מחולק לזכאים בנקודת המכירה, אותם מחויב למלא כל משתתף. הרישום יכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת, תאריכי רכישה.
"תקופת המבצע" – התקופה אשר תחילתה ביום 12/7/21 בשעה 24:01 וסיומה ביום
13/9/21 בשעה 23:59.
"תקופת הרישום" – התקופה אשר תחילתה ביום 12/7/21 בשעה 24:01 וסיומה ביום
13/9/21בשעה 23:59.

3. תוקף ומועד המבצע
המבצע יהיה בתוקף במשך כל תקופת המבצע.
החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת המבצע ו/או תקופת הרישום מעת לעת, על פי הודעה שתפורסם. שינוי תקופת המבצע ו/או תקופת הרישום הינם על פי שיקול דעת החברה וללא הודעה מראש.
על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או הרישום בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש.

4. השתתפות בהגרלה


4.1. ההשתתפות בהגרלה אסורה על החברה, המפקח, עוזרי עורכת ההגרלה כהגדרתם בהיתר הכללי, עובדי משרד אורן ,רויץ' ושות' – עורכי דין, וכן על מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל הנ"ל.
"בן משפחה" לעניין סעיף קטן זה במשמע: בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

4.2. מובהר כי ההגרלה תעשה מבין המשתתפים אשר הפעולה המזכה שביצעו נקלטה ואושרה על פי התנאים המפורטים בתקנון זה. משתתפים אשר ביצעו פעולה מזכה אשר לא נקלטה ואושרה במערכות החברה ו/או מי מטעמה, לא יכללו בהגרלה.

4.3. במידה והזוכה ו/או המשתתפים לא עמדו בהתחייבויותיהם לשלם לחברה בעבור המוצרים בסכום ובמועד עליהם התחייבו, כאמור בהגדרת המונח "פעולה מזכה" לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאמה, לבטל את זכאותם לפרס ו/או זכאותם להשתתף בהגרלה.

4.4. הפרטים האישיים אשר ניתנו על ידי המשתתף בעת שביצע את הפעולה המזכה ישמשו לצורך איתורו של המשתתף ו/או הזוכה, לפי העניין.

4.5. למפקח תהיה הזכות הבלעדית לקבוע באם יחיד מסוים עונה על ההגדרה של "משתתף" או לא.

5. ההגרלה ותוצאותיה

5.1. הגרלת הפרס תעשה בנוכחות נציג החברה והמפקח.

5.2. ההגרלה תתבצע במשרדי החברה ביום 20/9/21 או במועד מאוחר יותר לפי קביעת החברה. קבעה החברה מועד מאוחר יותר, תפרסם החברה את המועד החדש בנקודות המכירה.

5.3. ההגרלה תעשה באופן בו בגין כל תקופת המבצע ייבחר באופן אקראי זוכה מבין כל המשתתפים, וכן 5 זוכים חלופיים. פרטי כלל המשתתפים ירוכזו בקובץ באופן ממוחשב. הזוכה והזוכים החלופיים יבחרו על פי פרמטרים בלתי תלויים שיקבעו על ידי המפקח טרם ביצוע ההגרלה.

5.4. הזוכה ייבדק לצורך בחינת זכאותו להשתתף בהגרלה. מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה, המפקח יהיה רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכאות לפרס, מכל סיבה הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.

5.5. המפקח יערוך פרוטוקול אשר יציין את מספר המשתתפים בהגרלה, את פרטי הזוכה וכן כל פרט נוסף אשר ימצא לנכון לציין בפרוטוקול.

5.6. פרוטוקול ההגרלה בחתימת נציג החברה והמפקח יהווה ראיה מכרעת לגבי תוצאות ההגרלה ומהלכה. פרוטוקול ההגרלה אינו ניתן לערעור או להשגה כלשהם.

5.7. לאחר ההגרלה תנסה החברה ליצור קשר עם הזוכה על פי פרטי הקשר אשר נמסרו על ידי המשתתף (באמצעות שיחת טלפון, בדואר אלקטרוני). הניסיונות ליצור קשר עם הזוכה ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה. במידה ולא ייווצר קשר עם זוכה בתוך 3 ימים ממועד עלייתו בגורל ופרסום זכייתו ו/או במידה וזוכה אינו עומד בכל תנאי תקנון זה – ייפסל אותו זוכה והחברה תנסה ליצור קשר עם הזוכים החלופיים בפרס, לפי סדר עלייתם בגורל, עד שיאותר זוכה, העומד בתנאי תקנון זה או עד תום הזוכים החלופיים בפרס.

5.8. החברה תהא רשאית לדרוש מזוכה להציג בפניה כל אסמכתא ו/או אישור, כולל חשבונית הרכישה המקורית ו/או העתקה, הדרושים לפי שיקול דעתה להוכחת עמידתו בתנאי תקנון זה ובמקרה וזוכה לא יפעל כאמור ו/או לא יציג את האסמכתא ו/או האישור הדרושים, החברה תהיה רשאית לפסול את אותו זוכה והוא לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.

5.9. תיאום מימוש הפרס ייעשה עם הזוכה בלבד. לאחר וידוא פרטי הזוכה, החברה תתאם פגישה להענקת כתב הזכייה והפרס לזוכה. החברה אינה מתחייבת לתיאום מועד מסירת הפרס בתאריך או בשעה מסוימת או במיקום אשר בו יחפוץ הזוכה. מבלי לפגוע באמור, לטובת הזוכה יעמדו 30 יום, מיום קבלת הודעת הזכייה, לשם קבלת הפרס. החברה תהא רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה, זוכה אשר לא הגיע לפגישה המתואמת אותה קבעה עמו החברה.

5.10. מכתב הזכייה והפרס ימסרו לזוכה תוך תקופה שלא תעלה על 90 ימים מיום ההודעה לזוכה על זכייתו בהגרלה.

5.11. בהסכמת הזוכה החברה תהא רשאית לצלם את הזוכה בעת קבלת מכתב הזכייה ו/או הפרס ולפרסם את התמונות מבלי שהזוכה וכל מי שישתתף עמו בצילום יהיו זכאים לכל זכות בגין כך, לרבות קבלת תמורה כלשהי. פרטי הזוכה יפורסמו באתר האינטרנט ו/או בפייסבוק של החברה ו/או המסעדה בצירוף תמונתו, ככל שהצטלם.

5.12. זוכה שלא אותר ו/או נפסל לפי תנאי תקנון זה, תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

5.13. למשתתפים בכלל, ולזוכים בפרט, לא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה נגד החברה ו/או נגד כל מי שנטל חלק בארגון המבצע או ההגרלה בכל עניין הקשור למבצע או להגרלה או למימוש הזכייה בפרס.

5.14. קבלת הפרס על ידי הזוכה תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויות החברה על פי תקנון זה והחברה תהיה פטורה מכל אחריות בגין הפרס ו/או בקשר אליו.

5.15. החברה תהא רשאית לא להעביר לזוכה את הפרס, אם יתברר כי השתתפותו בהגרלה נעשתה תוך כדי ביצוע עבירה ו/או תוך כדי הפרת הדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה.

6. הפרס
6.1. הזוכה אחראי לכל סידור ו/או הוצאה אחרים הקשורים למימוש הפרס, לרבות העברתו איסופו ושימושו בו בצורה בטיחותית וכדין.

6.2. מסירת הפרס לזוכה על ידי החברה, תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויות החברה על פי תקנון זה והחברה תהיה פטורה מכל אחריות בגין הפרס ו/או בקשר אליו, אף אם הפרס לא מומש, מכל סיבה שהיא, על ידי הזוכה.

6.3. למשתתפים בכלל, ולזוכים בפרט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בכל עניין הקשור למבצע או להגרלה או למימוש הזכייה בפרס.

6.4. למען הסר כל ספק, מובהר כי החברה הינה חברה המשווקת את הפרס ולא מייצרת אותו ולכן לא תחשב החברה כיצרן לפי הגדרה שבדין.

6.5. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי החברה לא תשמש צד במקרה של בירור ו/או סכסוך ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי (להלן: "הטרוניה"), בכל הנוגע לשלבים העוקבים לשלב מסירת הפרס לידי הזוכה, ועל הזוכה להתנהל באותם עניינים מול נותן השרות בפועל, הכל בהתאם לזהות הגורם כלפיו מועלת הטרוניה.

7. אחריות

7.1. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לפעילותה ו/או לתקינותה ו/או לתפקודה של כל רשת תקשורת, לרבות מחשבים ו/או שרתים, על כל מרכיביהם, ו/או לפעילותה ו/או לתקינותה ו/או לתפקודה של תוכנת ההגרלה הממוחשבת ו/או לאתר האינטרנט ו/או מכשירי סליקה, על כל מרכיביהם, ו/או לפעילותה ו/או לתקינותה, והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות הנ"ל, לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן באספקת איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למאן דהוא בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. בכלל זה, החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל תקלה או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת המבצע והרישום. למען הסר ספק, רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים במסגרת מבצע זה ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים/פרטים.

7.2. החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח אינם מתחייבים כי ההגרלה תקוים ללא תקלה, שגיאה או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בהגרלה ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של החברה ו/או המפקח אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות לא יהיו כנגד החברה ו/או המפקח כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.

7.3. כל משתתף בהגרלה בעצם השתתפותו מצהיר, כי ידוע לו, כדלקמן:

7.3.1. כי לא ניתן להבטיח כי כל הפעולות של המשתתף ייקלטו במכשירי הסליקה במועד וזאת בשל סיבות שאינן תלויות בחברה ו/או במי מטעמה, כגון תקלה טכנית ו/או אי קליטה ברשת, לרבות במקרים בהם יהיה צורך בניתוק או הגבלה זמנית של השירות לשם ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות הרלוונטיות, או בעיתות חירום לאומי או מסיבות בטחון לאומי, והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת התקשורת.
7.3.2. כי ידוע לו, כי ההגרלה נסמכת על תוכנות מחשב, אשר אינן חסינות מפני מכל טעות ו/או תקלה, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם עקב טעות, איחור, כשל טכני, תקלה או כל סיבה אחרת הנוגעת לתוכנות האמורות.
7.3.3. למען הסר ספק, רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים במסגרת מבצע זה ולא יוכל להשמיע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים/פרטים.

7.3.4. כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוב', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה סגרים בשל קורונה וכיוב' אירועים שאינם תלויים בחברה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

7.3.5. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולתו, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין החברה בקשר עם ההגרלה, העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.

7.3.6. החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח לא יישאו באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש הקשורים בפרס.

7.3.7. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי לקצר את התקופה בה ניתן יהיה להירשם למאגר המשתתפים בהגרלה או להאריכה; ו/או – לשנות את תנאי ההגרלה; ו/או – להוסיף עליהם או לגרוע מהם; ו/או – לשנות ו/או להחליף את הפרס המוענק במסגרת ההגרלה; ו/או – לבטל את ההגרלה בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע וההגרלה ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במבצע ובהגרלה, והחברה לא תחוב בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור.

7.3.8. המפקח הוא האחראי לטיפול בכל פניה ו/או תלונה וכיוב' של מי מן המשתתפים, והוא שיכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק וכיוב', ובכל מחלוקת בין המשתתף לחברה, והחלטתו תהא סופית ומחייבת לכל דבר ועניין. המשתתף מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעתו של המפקח כאמור לעיל.

8. שונות

8.1. השתתפות במבצע מהווה הסכמה מפורשת של המשתתף ליצירת קשר על ידי החברה בקשר עם הודעה על תוצאות ההגרלה.

8.2. הזכות לקבלת הפרס הינה אישית ומוקנית לזוכה. הזוכה לא יוכל להסב את הזכות לקבלת הפרס או להמחותה לאחר, להחליפה בזכות אחרת או להמירה בכסף או בשווה כסף.

8.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולשנות את הפרס, ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.4. ההשתתפות בהגרלה ליחיד אשר הינו מתחת לגיל 18 מותנית בקבלת אישור הוריו או הבגיר הממונה עליו ואין להשתתף בהגרלה ללא קבלת אישור כאמור.

8.5. עותקים של התקנון ניתנים לעיון בנקודות המכירה של המסעדות סעידה בפארק בעיר חולון בתקופת המבצע והרישום וכן במשרדי החברה שם ניתן יהיה לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות של החברה.

8.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולשנות את הפרס, ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.7. לשון הפניה – כל האמור בתקנון זה בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהפך.

8.8. תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס להגרלה.

8.9. הפרסומים השונים של ההגרלה כפופים לתקנון זה. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של ההגרלה, בכתב או בע"פ – יגברו הוראות תקנון זה.

8.10. עצם השתתפות המשתתף בהגרלה מהווה אישור מצדו, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וכי ידוע לו שהשתתפותו הינה בכפוף לכל תנאיו וסייגיו.

8.11. שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע למבצע ו/או להגרלה ו/או לתקנון זה, למעט הסמכויות המסורות למפקח על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, יהא לחברה בלבד ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את החברה בעניין זה.

8.12. בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או לזוכה ו/או בן/בת זוגו ו/או מי מטעמם כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בהגרלה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן ההעלאה בגורל וקבלת הפרס.

8.13. למשתתף ידוע כי ייתכן ובמהלך תקופת המבצע ותקופת הרישום יעודכן התקנון.

8.14. כל מס, היטל, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההשתתפות במבצע ו/או הפרסים, ככל שיוטלו, יהיו באחריות המשתתף ו/או הזוכה ועל חשבונו בלבד. החברה לא תהיה חייבת בתשלום מס ו/או היטל מכל צורה שהיא בקשר לזכייה ו/או לפרס. במידה ויחול חוב תשלום מס על הזכייה בפרס, יחול על סכום הפרס ניכוי במקור, אלא אם כן ידאג הזוכה להמציא לעורך ההגרלה פטור תקף מניכוי במקור, הכל על פי דין. החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר, אם תידרש ו/או תתבקש לכך, את פרטי הזוכים.

8.15. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שיראה לנכון עם הפרס שלא חולק לאחר מועד המבצע, בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין.

8.16. דו"ח המפקח בדבר המבצע יישלח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

8.17. בכל מקרה של מחלוקת בין החברה לבין משתתף ו/או זוכה מסורה ההכרעה במחלוקת באופן ייחודי למפקח והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק. המפקח לא יהיה חייב לנמק את פסיקתו, הוא לא יהיה כפוף לדין המהותי ו/או לסדרי הדין ו/או לדיני הראיות.

8.18. לבתי המשפט בתל –אביב יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה אחרת הנוגעת למבצע ו/או להגרלה ו/או לתקנון זה.